Get your alerts on the free app:

Get alerts on the free app:
or subscribe by Eircode:

N22 Toonlane

The N22 will be closed between Ballymakeer and the Millstreet Road from 22.06 - 25.06, 9:30am -4:30pm to facilitate roadworks. A diversion route will be postedURGENT CLOSING OF PUBLIC ROADN22 National Primary Road from the junction of the N22 with the R582 at the Millstreet junction in Macroom, to the junction of the L3409 (Clondrohid road) with the N22 in Baile Mhic ÍrePursuant to Section 75 of the Roads Act, 1993 and Article 12 (6)(b) in Part VIII of the Roads Regulations, 1994, notice is hereby given by Cork County Council that the road will be temporarily closed for the period and for the reason specified below and that the alternative routes described below will be available while the road is temporarily closed.

Road to be Closed:

The N22 National Primary Road from the junction of the N22 with the R582 at the Millstreet junction in Macroom, to the junction of the L3409 (Clondrohid road) with the N22 in Baile Mhic Íre.Date of Closure:

From Monday 22nd June 2020 to Thursday 25th June 2020Hours of Closure:

From 09.30hrs to 16.30hrs daily.Reason for Closure:

To facilitate road-resurfacing works on the N22 at Toonlane and in the interest of public safety.Alternative Route:

Traffic travelling Westbound: Turn right onto the R582 at the Millstreet junction in Macroom heading North, turn left at the junction of the R582 and the L3409 heading towards Clondrohid. Continue travelling on the L3409 through Clondrohid Village then turn right at the junction of the L3409 with the N22 to enter Baile Mhic Íre village.  Traffic travelling Eastbound: Turn Left at the junction of the N22 with the L3409 (Clondrohid road) East of Baile Mhic Íre Village. Continue travelling on the L3409 through Clondrohid Village heading East. At the junction of the L3409 and the R582 turn right towards Macroom. At the junction of the R582 with the N22 (Millstreet junction) turn left to Macroom/Cork.The diversion routes will be fully signposted. Local access will be maintained.Personal Information is collected by Cork County Council to enable the processing of your submission/ enquiry. Cork County Council can legally process this information as necessary to comply with its statutory/legal obligations. Such information will be processed in line with the Council’s privacy statement which is available at www.corkcoco.ieAdministrative Officer, Cork National Roads Office, Richmond, Glanmire, Co. Cork.**********************************************************************DÚNADH PRÁINNEACH AR BHÓTHAR POIBLÍN22 an Príomhbhóthar Náisiúnta ó acomhal an N22 leis an R582 ag Acomhal Shráid an Mhuilinn i Maigh Chromtha, go dtí acomhal an L3409 (Bóthar Chluain Droichead) leis an N22 i mBaile Mhic Íre.Tugtar fógra leis seo, de bhun Alt 75 d'Acht na mBóithre, 1993, agus Airteagal 12 (6)(b) i gcuid VIII de na Rialacháin um Bóithre, 1994, go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí, an tÚdarás Bóithre do Chontae Chorcaí, an bóthar poiblí go sealadach, mar a shonraítear thíos, don tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear agus go mbeidh na bealaí malartacha a thuairiscítear thíos ar fáil fad is a bheidh an bóthar dúnta go sealadach.Bóthar le Dúnadh:

Príomhbhóthar Náisiúnta an N22 ó acomhal an N22 leis an R582 ag Acomhal Shráid an Mhuilinn i Maigh Chromtha, go dtí acomhal an L3409 (Bóthar Chluain Droichead) leis an N22 i mBaile Mhic Íre.Dáta Dúnadh:

Ón Luain 22ú Meitheamh 2020 go Déardaoin 25ú Meitheamh 2020Uaireanta Dúnadh:

Ó 09.30 go 16.30 go laethúil.Cúis leis an Dúnadh:

Oibreacha athdhromchlaithe bóthair ar an N22 ag Tonn Láin a éascú agus ar mhaithe le sábháilteacht an phobail.Bealach Malartach:

Trácht ag taisteal siar: Cas ar dheis ar an R582 ag Acomhal Shráid an Mhuilinn i Maigh Chromtha ag dul ó thuaidh, cas ar chlé ag acomhal an R582 agus an L3409 ag dul i dtreo Cluain Droichead. Lean ort ag taisteal ar an L3409 trí Shráidbhaile Chluain Droichead agus ansin cas ar dheis ag acomhal an L3409 leis an N22 chun dul isteach i sráidbhaile Bhaile Mhic Íre.Trácht ag taisteal soir: Cas ar chlé ag acomhal an N22 leis an L3409 (Bóthar Chluain Droichead) Thoir ó Shráidbhaile Bhaile Mhic Íre. Lean ort ag taisteal ar an L3409 trí Chluain Droichead ag dul soir. Ag acomhal an L3409 agus an R582 cas ar dheis i dtreo Maigh Chromtha. Ag acomhal an R582 leis an N22 (Acomhal Shráid an Mhuilinn) cas ar chlé go Maigh Chromtha / Corcaigh.Beidh comharthaí ar na bealaí atreoraithe. Coimeádfar rochtain áitiúil.Bailíonn Comhairle Contae Chorcaí Faisnéis Phearsanta chun d’aighneacht / d’fhiosrúchán a phróiseáil. Féadfaidh Comhairle Contae Chorcaí an fhaisnéis seo a phróiseáil go dlíthiúil de réir mar is gá chun a cuid oibleagáidí reachtúla / dlíthiúla a chomhlíonadh. Próiseálfar faisnéis den sórt sin de réir ráiteas príobháideachta na Comhairle atá ar fáil ag www.corkcoco.ieOifigeach Riaracháin, Oifig Bóithre Náisiúnta Chorcaí, Richmond, Gleann Maghair, Co. Chorcaí.

Account